• L’ús del gimnàs serà supervisat per una persona responsable de la sala, que guiarà al soci per a que faci un bon ús de les màquines.
  • Només es pot accedir al ginmàs amb calçat esportiu que no sigui el mateix de pista. Esta prohibit realitzar activitats dins del gimnàs amb sabates de carrer, xancles o descalç.
  • Els menors de 16 anys només poden accedir sota la responsabilitat d'un adult.
  • Es obligatori l'ùs de tovallola i roba esportiva adecuada.
  • Si no hi ha monitor a la sala, l'usuari es responsable dels exercicis i dels aparells que utilitzi.
  • El material utilitzat s'ha de tornar al seu lloc.
  • Es recomana no fer ùs de les màquines sense coneixement. En cas de dubte consultar al tècnic de sala.
  • Es obligatoria la neteja i desinfecció de les màquines que s'embruten per la suoració amb els productes que el club fica a disposisió dels socis.
  • Els responsables de grup tindrán cura de que es respecte aquesta normativa per part del grup.
  • Els usuaris que no respectin les ordres del monitor de sala o normes del ginmàs podrán ser expulsats de la instal.lació. i quedaran inhabilitats segons normativa del Club.
  • Tot el que no estigui contemplat en la normativa, l'usuari ha de seguir les indicacions del personal del Club (monitors, coordinador, conserge, etc.)

Club Tennis Lleida.

Horaris