JOSÉ LUIS SOLANS, NOU DELEGAT TERRITORIAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS A LLEIDA

Quan: 04-04-2019
Categoria: Tennis

El president del Club Tennis Lleida, José Luis Solans, és des del passat dilluns el nou delegat territorial de la Federació Catalana de Tennis (FCT) a Lleida.

La designació de Solans es va produir durant l’Assemblea General Ordinària de Clubs de Catalunya, en la qual es va presentar la proposta de canvi dels Estatus i del model territorial. Un cop es va donar llum verda a aquesta proposta, es va nomenar Solans amb l’aprovació per unanimitat dels clubs.

Segons aquest nou model territorial, s’han modificat les actuals Representacions Territorials per Delegacions Territorials, on el Delegat Federatiu és escollit entre els membres de la Junta Directiva de la FCT i ratificat per l’Assemblea.

Els nous estatuts recullen també les funcions dels Delegats Territorials de la FCT, que són les següents:

  • Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de l'esport del tennis dins del seu àmbit geogràfic específic i concretament , l'organització de campionats territorials.
  • Representar a la Federació Catalana de Tennis davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
  • Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que organitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació.
  • Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.
  • Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació Catalana de Tennis per promoure o fomentar l'esport del tennis dins del seu àmbit geogràfic específic.
  • Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l'esport del tennis.
  • Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

L’Assemblea General Ordinària de Clubs de Catalunya es va celebrar dilluns passat al Museu del Tennis Català. Al marge del tema de les Delegacions Territorials, durant l'Assemblea es van aprovar per unanimitat tots els punts de l'ordre del dia referents als resultats econòmics del 2018 i al pressupost del 2019, així com la reforma dels Estatuts de la FCT.

La primera de les reformes proposada i aprovada per unanimitat, va ser la referida a l’equilibri patrimonial de la Federació, plantejada per garantir el resultat positiu en la gestió de la FCT i la creació d’un fons social que només podrà ser utilitzat prèvia autorització de l’Assemblea.