Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Neteja i desbrossat

  • Neteja i desbrossat de la zona i aplanat de el terreny.

Fase 2

Formigó, anivellat i paviment

  • Solera de formigó més caigudes de drenatges.
  • Farciment de graveta per al drenatge, encoixinament i anivellament.
  • Paviment formigó porós.

Fase 3

En fase final de construcció

  • Instal·lació d'estructura (pintat i lacat) + vidres.
  • Instal·lació pals lluminària.
  • Instal·lació gespa artificial.