Reserva de pistes i
activitats dirigides

Documentació rellevant

Empresa constructora

Fases del projecte

Fase 1

Moviment de terra.

  • Moviment de terra.
  • Rebaixament de la superfície.

Fase 2

Anivellació i compactació del terreny

  • Aportació de terra nova.
  • Anivellació i compactació del terreny.